Saturday, 06/06/2020 - 17:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2016-2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2016-2017

 

UBND HUYỆN PHÚC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
-------------
Số:  01 /NQ-THTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
        Thọ Lộc, ngày     tháng    năm 2016 
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ, viên chức
Trường Tiểu học Thọ Lộc năm học 2016-2017
          Thực hiện hướng dẫn số 352/PGD&ĐT ngày 01/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về tổ chức Hội nghị Cán bộ -Viên chức năm học 2016-2017.
- Ngày ……. ….Trường Tiểu học Thọ Lộc tiến hành mở Hội nghị cán bộ viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Đánh giá  năm học 2015-2016 và kế hoạch năm học 2016-2017, toàn thể cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm học 2016-2017:
1-  Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc kế hoạch  năm học 2016-2017.
2-  Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí, phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục".
Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cáccuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II-Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5, Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và cách đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học theo thông tư 22 sửa đổi TT30; Thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học.
+Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn: 1 lần/2 tuần, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, thiết thực hiệu quả.
+Tổ chức tốt các chuyên đề về dạy- học để rút kinh nghiệm về thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp nôm học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm tư liệu phục vụ bài dạy nhẹ nhàng hiệu quả.
+Trường tổ chức tốt 5 chuyên đề; mỗi tổ thực hiện 3  chuyên đề tổ.
- Các lớp tự bồi dưỡng học sinh yếu đạt chuẩn kiến thức vào cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu sau: 655 HS tham gia đánh giá trên tổng 664 HS.
+ Được lên lớp thẳng đạt tỷ lệ trên 99,5%; chuyển cấp đạt 123/123= 100%
-         Năm học 2016-2017 phấn đấu  vượt chỉ tiêu toán, tiếng việt:
+ M«n to¸n:
K1: Giái: 40,%; kh¸: 40,%; TB: 18,0%;
K2: Giái: 35,%; kh¸: 40,%; TB: 24,0%;
K3: Giái: 35,%; kh¸: 50,%; TB: 14,0%;
K4: Giái: 30,%; kh¸: 30,%; TB: 38,0%;
K5: Giái: 30,%; kh¸: 45,%; TB: 23,0%;
+ TiÕng ViÖt:  
K1: Giái: 35,%; kh¸: 40,%; TB: 23,5%;
K2: Giái: 32,%; kh¸: 42,%; TB: 25,0%;
K3: Giái: 35,%; kh¸: 50,%; TB: 14,0%;
K4: Giái: 30,%; kh¸: 30,%; TB: 38,0%;
K5: Giái: 25,%; kh¸: 54,%; TB: 20,0%;
Tổ chức tốt các kỳ thi:
- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giỏi các khối lớp. tham dự đầy đủ các cuộc thi cấp huyện, phấn đấu có HS đạt giải cấp thành phố, cấp huyện kết quả bằng  năm học.
- Thi giáo viên dạy giỏi các cấp (Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi  theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp). Có giải cấp huyện.
*Số lượng và PCGDTH
     - Duy trì tỷ lệ: 100% không có học sinh bỏ học.
     - Học sinh tiểu học học đúng độ tuổi đạt 650 / 664 = 98,1 % .
Cần nâng cao hiệu quả, chất lượng chuyển lớp để nâng cao tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi.
    - Xã đạt phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2.
 * Công tác thi đua khen thưởng:
  Các phong trào thi đua có đánh giá cho điểm: Đội hàng tháng xếp loại nề nếp, các phong trào giao cho đ/c nào thì đánh giá và tổng kết phong trào đó.
- PhÊn ®Êu Tr­êng tiªn tiÕn cÊp huyÖn.
- Công đoàn vững mạnh
- Liªn ®éi m¹nh xuÊt s¾c cÊp thành phè.
- 6-8 ®/c Lao ®éng tiªn tiÕn vµ CST§ cÊp huyện.
IIITrách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBVC.
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
1.1- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của các bộ phận, từng cán bộ viên chức nhằm xây dựng nhà trường văn hóa- nhà giáo mẫu mực-học sinh thanh lịch.
1.2- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước.
1.3- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, xây dựng đội ngũ nhà giáo trách nhiệm, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của ngành.
1.4- Đảm bảo từng bước đáp ứng đủ phương tiện, nơi làm làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2-  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường:
2.1- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBVC, đoàn viên Công đoàn.
2.2- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống nhà giáo, ra sức rèn luyện trở thành giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.
3-  Trách nhiệm của cán b, viên chức:
3.1- Làm việc  khoa học, trách nhiệm với công việc, vì học sinh thân yêu.Có chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.
3.2- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, sáng tạo, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao, lấy tự học, tự bồi dưỡng là chính.
3.4- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không dạy thêm; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động và các phong trào thi đua của trường, các đoàn thể phát động.
3.5- Thực hiện tốt và tin tưởng đường lối đổi mới của đảng, chấp hành pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, trường.
    Với trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2015-2016, toàn thể cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Thọ Lộc, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra năm học 2016-2017.
IV-  Hiệu lực thi  hành:
    Hiệu trưởng, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết sau khi được thông qua.
Nghị quyết thông qua Hội nghị………………Đạt…….……………………
TM . hội nghị cán bộ viên chức.
Đoàn Chủ tịch
Chủ tịch Công đoàn
 
 
Đào Thị Việt Bắc
Hiệu trưởng
 
 
                  Phạm Mạnh Tạo
Nơi nhận:
- PGD& ĐT ( để B/c)
-HT,CTCĐ
-Lưu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN PHÚC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ
-------------
Số:    /NQ-THXP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
        Xuân Phú, ngày    tháng 9  năm 2012 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ, viên chức
Trường Tiểu học Xuân Phú năm học 2012-2013
 - Thực hiện hướng dẫn số731/HD-SGD&ĐT ngày 29/9/2008 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội nghị Cán bộ -Viên chức các đơn vị trường học Ngành GD&ĐT Hà Nội. 
 - Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2012-2013.
-    Ngày ……. Trường Tiểu học Xuân Phú tiến hành mở Hội nghị cán bộ viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Đánh giá  năm học 2010-2011và kế hoạch năm học 2012-2013, toàn thể cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm học 2012-2013:
1-  Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc kế hoạch  năm học 2012-2013.
2-  Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí, phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là kiểm tra đánh giá".
Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cáccuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II-Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5, Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và cách đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học;
+Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn: 1 lần/2 tuần, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ.
+Tổ chức tốt các chuyên đề về dạy- học để rút kinh nghiệm về thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp nôm học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm tư liệu phục vụ bài dạy nhẹ nhàng hiệu quả.
+Trường tổ chức tốt 6 chuyên đề: Địa 5, ; Tập đọc 4, Toán 3; TNXH 3; Toán 2; Toán 1.
 Mỗi tổ thực hiện 4-5 chuyên đề tổ.
- Các lớp tự bồi dưỡng học sinh yếu đạt chuẩn kiến thức vào cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu sau: 286 HS tham gia đánh giá trên tổng 292HS.
+Hạnh kiểm: 286/286 HS thực hiện đầy đủ đạt 100%
+ Được lên lớp thẳng đạt tỷ lệ trên 98,0%; chuyển lớp đạt 99,6%; chuyển cấp đạt 65/65= 100%
+ Học sinh giỏi đạt: 36-38%
+ Học sinh tiên tiến đạt: 36%
-         Năm học 2012-2013 phấn đấu  vượt chỉ tiêu đề án nâng cao chất lượng:
+ M«n to¸n: Giái: 52%; kh¸: 26,5%; TB: 20,5%; YÕu: 1,0%.
+ TiÕng ViÖt: Giái: 43,5%; kh¸: 33,5%; TB: 22,0%; YÕu: 1,0%
 Tổ chức tốt các kỳ thi:
- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giỏi các khối lớp. tham dự đầy đủ các cuộc thi cấp huyện, phấn đấu kết quả bằng và hơn năm học trước 13 HS.
-  Tổ chức giao lưu học sinh giỏi khối 2-5 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.( có HS đạt giải)
- Thi viết chữ đẹp cấp trường, chọn tham gia cấp huyện, phấn đấu có giải nhất.
- Tổ chức cho học sinh thi Ô lim pic tiếng Anh các cấp.( trường từ 3-5 HS) phấn đấu 70% số HS tham gia đạt cấp huyện.
- Tham gia thi giải toán, thi  Anh trên trên internet ( có học sinh đạt cấp huyện).
- Thi giáo viên dạy giỏi các cấp (Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi  theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp). Có giải cấp huyện
*Số lượng và PCGDTH
     - Duy trì tỷ lệ: 100% không có học sinh bỏ học.
     - Học sinh tiểu học học đúng độ tuổi đạt 279/ 292 = 95,5% .
Cần nâng cao hiệu quả, chất lượng chuyển lớp để nâng cao tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi.
    - Xã đạt phổ cập GDTH đúng độ tuổi.
 Đổi mới:Tăng cường kiểm tra tất cả các hoạt động và chú trọng củng cố các minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng
 * Công tác thi đua khen thưởng:
  Các phong trào thi đua có đánh giá cho điểm: Đội hàng tháng xếp loại nề nếp theo thang điểm 20 ( xếp thứ) các phong trào giao cho đ/c nào thì đánh giá và tổng kết phong trào đó.
- PhÊn ®Êu tr­êng cã 1 tæ tiªn tiÕn cÊp huyÖn
- Liªn ®éi m¹nh cÊp cÊp huyÖn.
- 3-5 ®/c Lao ®éng tiªn tiÕn vµ CST§ cÊp c¬ së
III-  trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBVC.
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
1.1- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của các bộ phận, từng cán bộ viên chức nhằm xây dựng nhà trường văn hóa- nhà giáo mẫu mực-học sinh thanh lịch.
1.2- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước.
1.3- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, xây dựng đội ngũ.
1.4- Đảm bảo từng bước đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2-  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường:
2.1- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBVC, đoàn viên Công đoàn.
2.2- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống nhà giáo, ra sức rèn luyện trở thành giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.
3-  Trách nhiệm của cán b, viên chức:
3.1- Làm việc có khoa học, trách nhiệm với công việc, vì học sinh thân yêu, có chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.
3.2- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, sáng tạo, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao, lấy tự học, tự bồi dưỡng là chính.
3.4- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây ép buộc học sinh học thêm; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của trường.
3.5- Thực hiện tốt và tin tưởng đường lối đổi mới của đảng, chấp hành pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, trường.
    Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2011-2012, toàn thể cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Xuân Phú, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra năm học 2012-2013.
IV-  Hiệu lực thi  hành:
 Hiệu trưởng, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết sau khi được thông qua.
Nghị quyết thông qua Hội nghị………………Đạt…….……………………
TM . hội nghị cán bộ viên chức.
Chủ tịch điều khiển
Chủ tịch Công đoàn nhà trường
 
Kiều Thị Thuận
Hiệu trưởng
 
                  Phạm Mạnh Tạo

Nơi nhận:
- PGD& ĐT ( để B/c)
-HT,CTCĐ
-Lưu
 
UBND HUYỆN PHÚC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ
-------------
Số: 01 /NQ-THXP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
        Xuân phú, ngày 6  tháng 10  năm 2011 
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ, viên chức
Trường Tiểu học Xuân Phú năm học 2011-2012
 - Thực hiện hướng dẫn số731/HD-SGD&ĐT ngày 29/9/2008 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội nghị Cán bộ -Viên chức các đơn vị trường học Ngành GD&ĐT Hà Nội. 
 - Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2011-2012.
-    Ngày ……. Trường Tiểu học Xuân Phú tiến hành mở Hội nghị cán bộ viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Kế hoạch năm học 2011-2012 và tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
I-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm học 2011-2012:
1-  Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc kế hoạch  năm học 2011-2012.
2-  Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục".
Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cáccuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II-Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học từ lớp 1 đến lớp 5, Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và cách đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học;
+Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn: 1 lần/2 tuần, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ.
+Tổ chức tốt các chuyên đề về dạy- học để rút kinh nghiệm về thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp nôm học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm tư liệu phục vụ bài dạy nhẹ nhàng hiệu quả.
+Trường tổ chức tốt 6 chuyên đề: Luyện từ và câu 5, Toán 5; Tập làm văn 4,
Toán 3; Toán 2; tập đọc 1.
 Mỗi tổ thực hiện 5 chuyên đề tổ.
- Các lớp tự bồi dưỡng học sinh yếu đạt chuẩn kiến thức vào cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu sau: 272 HS tham gia đánh giá trên tổng 277HS.
+Hạnh kiểm: 272/272 HS thực hiện đầy đủ đạt 100%
+ Được lên lớp thẳng đạt tỷ lệ trên 98,0%; chuyển lớp đạt 99,6%; chuyển cấp đạt 55/55= 100%
+ Học sinh giỏi đạt: 36%
+ Học sinh tiên tiến đạt: 36%
-         Năm học 2011-2012 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề án nâng cao chất lượng:
+ Môn toán: Giỏi 46%; khá: 32,5%; TB: 20,5%; yếu: 1,1%
+ Môn TV:Giỏi 41,5%; khá: 40,5%; TB: 16,9%; yếu: 0,7%
 Tổ chức tốt các kỳ thi:
- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giỏi các khối lớp. tham dự đầy đủ các cuộc thi cấp huyện, phấn đấu kết quả bằng và hơn năm học trước.
-  Tổ chức giao lưu học sinh giỏi khối 2,3 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.( có HS đạt giải)
- Thi viết chữ đẹp cấp trường, chọn tham gia cấp huyện, phấn đấu có giải nhất.
- Tổ chức cho học sinh thi Ô lim pic tiếng Anh các cấp.( trường từ 3-5 HS) phấn đấu 70% số HS tham gia đạt cấp huyện.
- Tham gia thi giải toán, thi  Anh trên trên internet ( có học sinh đạt cấp huyện).
- Tổ chức thi giao lưu  toán Tuổi thơ với khối 4,5.( có HS đạt cấp huyện)
- Thi giáo viên dạy giỏi các cấp (Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi  theo tinh thần dạy đủ môn và ở các khối lớp). Có giải cấp huyện
- Thi cán bộ thư viện giỏi cấp huyện. Đạt khá.
- Thi đồ dùng cấp huyện.
*Số lượng và PCGDTH
     - Duy trì tỷ lệ: 100% không có học sinh bỏ học.
     - Học sinh tiểu học học đúng độ tuổi đạt 266/ 277 = 95% .
Cần nâng cao hiệu quả, chất lượng chuyển lớp để nâng cao tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi.
    - Xã đạt phổ cập GDTH đúng độ tuổi.
 Đổi mới:Tăng cường kiểm tra tất cả các hoạt động và chú trọng củng cố các minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng
 * Công tác thi đua khen thưởng:
  Các phong trào thi đua có đánh giá cho điểm: Đội hàng tháng xếp loại nề nếp theo thang điểm 20 ( xếp thứ) các phong trào giao cho đ/c nào thì đánh giá và tổng kết phong trào đó.
- PhÊn ®Êu tr­êng cã 1 tæ tiªn tiÕn cÊp huyÖn
- Liªn ®éi m¹nh cÊp cÊp huyÖn.
- 3-5 CST§ cÊp c¬ së
III-  trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBVC.
1- Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
1.1- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của các bộ phận, từng cán bộ viên chức nhằm xây dựng nhà trường văn hóa- nhà giáo mẫu mực-học sinh thanh lịch.
1.2- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước.
1.3- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.
1.4- Đảm bảo từng bước đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ.
2-  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn nhà trường:
2.1- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, đoàn viên Công đoàn.
2.2- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống nhà giáo, ra sức rèn luyện trở thành giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.
3-  Trách nhiệm của cán b, viên chức:
3.1- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.
3.2- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, sáng tạo, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.
3.4- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây ép buộc học sinh học thêm; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của trường.
3.5- Thực hiện tốt các quy định của ngành, trường.
Phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2010-2011, toàn thể cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Xuân Phú, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra năm học 2011-2012.
IV-  Hiệu lực thi  hành:
 Hiệu trưởng, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các nội dung của Nghị quyếtsau khi được thông qua.
Nghị quyết thông qua Hội nghị………………Đạt…….……………………
TM . hội nghị cán bộ viên chức.
Chủ tịch điều khiển
Chủ tịch Công đoàn nhà trường
 
Kiều Thị Thuận
Hiệu trưởng
 
                  Phạm Mạnh Tạo

Nơi nhận:
- PGD& ĐT ( để B/c)
-HT,CTCĐ
-Lưu
 
 
 
 
Nguồn: phuctho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 3
Tháng 06 : 40
Năm 2020 : 972