Tuesday, 29/11/2022 - 20:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

KH: Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016

KH: Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
Số:      /KH- THTL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Phúc Thọ, ngày 20  tháng 02  năm 2016
         
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016
 
 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2016 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016;
          Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 525/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2016; Kế hoạch số 64/PGD&ĐT ngày 17/2/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành GD&ĐT năm 2016;
          Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Thọ Lộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2016 như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích
          Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 
          2. Yêu cầu
- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Gám hiệu nhà trường đối với với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
          - Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.
          - Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của học sinh trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.
          II. Nội dung tuyên truyền
          - Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới;
- Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;
- Kế hoạch số 525/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2016;
- Kế hoạch số 64/PGD&ĐT ngày 17/2/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành GD&ĐT năm 2016;
          - Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma tuý. Tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, trong chương trình các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT
          - Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma tuý.
          - Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma tuý và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma tuý.
          - Ý thức, trách nhiệm của học sinh và cán bộ, nhà giáo trong việc phát
hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.
          III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện
          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá
          - Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, trong chương trình các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Tập trung tuyên truyền giáo dục, trong đó chú trọng đến những đối tượng có hành vi xử dụng ma túy, hoặc mua bán ma túy bên  ngoài có thể len lõi tiếp cận với học sinh để có biện pháp phòng ngừa và giúp học sinh có ý thức tự  phòng ngừa bằng cách tuyên truyền qua các chương trình thông tin, sách, báo, tài liệu,. . . giúp các em nắm đủ thông tin trước sự tác động, lôi kéo của tệ nạn ma tuý và tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.
          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá
          - Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp
          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, chiếu phim, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tệ nạn ma tuý.
- Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội;  phối hợp với gia đình các học sinh có biểu hiện thái độ, hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh cũng như ngăn ngừa, phát hiện, góp ý, tố giác những học sinh có biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma tuý, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông…
          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM.
- Hằng năm  xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý, trong đó cần chú trọng tổ chức các cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, hoạt động ngoại khoá tìm hiểu về tác hại của ma tuý và công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý, HIV/AIDS trong nhà trường
          3. Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong trường học
- Phối hợp với địa phương tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục học sinh; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự và làm trong sạch mội trường trong và ngoài trường học.
- Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình nhằm tăng cường quản lý học sinh, ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh.
          IV. Tổ chức thực hiện
- Thành lập Ban chỉ đạo "Giáo dục phòng chống  ma túy  trong nhà trường". Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phòng, chống của đơn vị và đăng tải công khai trên website của trường. Giao TPT Đội xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng và báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại đơn vị. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức các hội thi, hoạt động về phòng chống, kiểm soát ma tuý trong trường học.
- Chủ động xây dựng các tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.
- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh. Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến ma túy (nếu có), phân công các đoàn thể, cá nhân theo dõi, giúp đỡ học sinh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có hình thức phối hợp xử lí kịp thời
- Phân công cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện, chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, địa phương tổ chức, phát động
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016 của Trường Tiểu học Thọ Lộc đề nghị các đ/c CB-GV-NV nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c);
- Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Phạm Mạnh Tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
-------------
Số:      /QĐ-THTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
       Thọ Lộc , ngày      tháng    năm 2016 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban chỉ đạo “Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy”
Năm 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 
            - Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ kế hoạch số 525/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2016;
- Căn cứ kế hoạch số 64/PGD&ĐT ngày 17/2/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành GD&ĐT năm 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học 2015-2016.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Ban Chỉ Đạo  “Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy”năm 2016 Trường tiểu học Thọ Lộc gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:
1
Ông Phạm Mạnh Tạo
: Hiệu Trưởng
- Trưởng Ban
2
Bà Đào Thị Việt Bắc
: CTCĐ
- Phó Ban
3
Bà Nguyễn Thị Nga
: NV y tế học đường
- Phó Ban
4
Bà Hoàng Kim Dung
: Tổ trưởng Tổ 1
- Uỷ viên
5
Bà Kiều Thị Hạnh
: Tổ trưởng Tổ 2
- Uỷ viên
6
Bà Nguyễn Thị Huệ
: Tổ trưởng Tổ 3
- Uỷ viên
7
Bà Đỗ T Thu Viện
: Tổ trưởng Tổ 4
- Uỷ viên
8
Ông Nguyễn Hồng Hùng
: Tổ trưởng Tổ 5
- Uỷ viên
9
Bà Kiều Thị Nhi
: Tổ trưởng Tổ  văn phòng
- Uỷ viên
10
Bà Kiều Thị Yến
: Tổng Phụ trách Đội
- Uỷ viên
11
Bà Khuất Thị Nhung
: Bí Thư đoàn
- Uỷ viên
Điều 2. Các Ông ( Bà ) có tên ở điều 1; có trách nhiệm thực hiện kế hoạch triển khai các nội dung về công tác “ Tuyên truyền, Phòng, chống, kiểm soát ma túy ” năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 Nơi nhận:
-          Như điều 1;
-      Lưu VT.                                                            
HIỆU TRƯỞNG
 
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 200
Tháng 11 : 2.053
Năm 2022 : 11.603