Sunday, 25/09/2022 - 15:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

KẾ HOẠCH Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện công văn số 2919/SGD&ĐT-VP ngày 29/7/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 

Số:     /KH-THTL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

              Thọ Lộc, ngày 18 tháng 8 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
 

 

   Thực hiện công văn số 2919/SGD&ĐT-VP ngày 29/7/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ; theo quyết định 07/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ; Công văn số 305/PGD&ĐT ngày 02/8/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quyết định 07/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội
   Căn cứ tình hình thực tiễn Trường Tiểu học Thọ Lộc xây dựng Kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính như sau:
   I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
   1. Mục đích:
 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao tiếp, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của trường.
- Đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với HS, với PHHS và mọi tổ chức, công dân. Nâng cao kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh và người dân
2. Yêu cầu
- Quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải được triển khai thống nhất trong toàn trường có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, các đơn vị liên quan trong trường dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Xây dựng các thủ tục, quy trình, thời gian, nội dung công việc để niêm yết công khai tại trường, thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức trong trường và học sinh, PHHS được biết.
- Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đã quy định đều phải qua Bộ phận một cửa (bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính). Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa theo quy trình, thời gian quy định.
- Bộ phận một cửa và các đơn vị chức năng trong trường có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chỉnh theo đúng quy định của Nhà trường.
II. NỘI DUNG.
1. Quán triệt, học tập các văn bản:
Quán triệt thực hiện công văn số 2919/SGD&ĐT-VP ngày 29/7/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ;
Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ;
Công văn số 305/PGD&ĐT ngày 02/8/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quyết định 07/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội
2. Lĩnh vực, địa điểm, thời gian thực hiện:
            * Lĩnh vực:
- Tuyển sinh
- Thủ tục chuyển trường cho học sinh
          - Thủ tục tiếp nhận học sinh về trường
          * Thời gian:
          - Từ 8 giờ đến 11 giờ các ngày thứ 3, thứ 5 trong tuần
          * Địa điểm:
          - Tại văn phòng trường
          3. Quy trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính:
          * Tiếp nhận hồ sơ:
          - Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
          - Khi nhận hồ sơ bộ phận tiếp nhận phải phân loại và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đủ theo qui định thì phải tiếp nhận và ghi vào sổ theo dõi, trường hợp hồ sơ chưa đúng đủ thì phải hướng dẫn chi tiết cụ thể cho người nộp hồ sơ
          - Chuyển hồ sơ lên bộ phận có chuyên môn hoặc có chức năng giải quyết.   - Trả kết quả
Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Trường Tiểu học Thọ Lộc đề nghị các đ/c Cán bộ - giáo viên - nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Mạnh Tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 
 

 

QUY ĐỊNH
 HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
          1. QUI ĐỊNH VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH
 Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 bao gồm:
+ Đơn xin học (theo mẫu);
+ Bản sao giấy khai sinh (Hợp lệ);
+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp xã.
 
2. QUI ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CHUYỂN ĐI
Hồ sơ bao gồm:
            + Đơn xin chuyển trường (Trong đơn PHHS nêu rõ thông tin của học sinh và lí do chuyển trường cho học sinh)
          + Xác nhận tiếp nhận học sinh của Ban giám hiệu trường chuyển đến
 
3. QUI ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CHUYỂN ĐẾN
Hồ sơ bao gồm:
+ Giấy giới thiệu chuyển trường (Nơi đi)
+ Học bạ, bài kiểm tra định kỳ
+ Giấy khai sinh (bản sao)
+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 1
 
PHÒNG GD-ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 
Số:     /THTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                                          
                          Thọ Lộc, ngày       tháng    năm 20 
 
 
ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học ............ - ...............
 
Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Thọ Lộc
 
1. Họ và tên học sinh: ............................................................Nam............Nữ..........
Ngày sinh:.........................................Nơi sinh (tỉnh, thành phố):..............................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................
Hiện đang cư trú tại:..................................................................................................
Số điện thoại nhà riêng:.............................................................................................
Khi cần báo tin cho ai?:.............................................................................................
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:......................................................................................
2.Họ tên bố (mẹ)...................................................Điện thoại:..................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:.......................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:.......................................................................................
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.
 
NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
 
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường (đi) ..........................................................................
-  Hiệu trưởng trường (đến) ............................................................................
Tôi tên là: ....................................................... phụ huynh của học sinh ...............................................sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ..................................................... thuộc huyện ..................................... tỉnh .................................................
Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường ........................................................thuộc huyện..................................... tỉnh (thành phố).......................................
Lý do:..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………..….
Rất mong Quý nhà Trường tạo điều kiện giúp đỡ./.
................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên                      
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 66
Tháng 09 : 138
Năm 2022 : 7.260