Sunday, 25/09/2022 - 15:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016

Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 

Số:     /KH-THTL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

              Thọ Lộc, ngày 18 tháng 02 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016
 

 

   Thực hiện Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về CCHC năm 2016; Kế hoạch số 311/KH-SGD&ĐT ngày 20/01/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016; Kế hoạch số 1201/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Phúc Thọ về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016; Kế hoạch số 60/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
   Căn cứ tình hình thực tiễn Trường Tiểu học Thọ Lộc xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2016 như sau:
   I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
   1. Mục đích:
    - Đẩy mạnh công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện rà soát các cơ chế chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và các quy định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
     - Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho người dân;
- Từng bước đổi mới chế độ hành chính theo hướng năng động, linh hoạt,  nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  khuyến khích những ngưòi có chuyên môn giỏi;
- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức.
    2. Yêu cầu:
     - Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
II. NỘI DUNG.
        1. Công tác chỉ đạo điều hành.
    - Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của Phòng GD&ĐT
    - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra chuyên đề, chuyên môn, kiểm tra hành chính. Nâng cao trách nhiệm cán bộ giáo viên nhân viên, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và gây phiền hà cho cá nhân phụ huynh học sinh;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, nâng  cao chất lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền;
- Tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân;
     2. Cải cách thể chế.
Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các biểu mẫu, thủ tục hành chính không còn phù hợp để báo cáo UBND huyện, Phòng GD&ĐT để sửa đổi, điều chỉnh; kiểm tra quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Công đoàn, Hội CMHS với Trường để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
- Toàn bộ các văn bản phải tập trung tại bộ phận lưu trữ do nhân viên văn thư phụ trách; thực hiện các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định.
3. Cải cách thủ tục hành chính.
- Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai minh bạch các thủ tục, quy trình, thành phần hồ sơ như ( tuyển sinh, chuyển trường, diện chính sách, chuyển cấp), các loại biểu mẫu, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính…; thực hiện đúng luật, đúng hẹn. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
 - Xây dựng và triển khai trong đội ngũ các Quy chế năm học 2015-2016 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
 - Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
- Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường tiểu học.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, khắc phục những sai phạm.
- Tăng cường công tác tiếp dân, họp với CMHS để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường; giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi nhiều lần.
- Tiếp tục thực hiện trong toàn ngành Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
4. Cải cách bộ máy hành chính.
- Tiếp tục phát huy tốt kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, xây dựng quy chế làm việc khoa học, cải tiến phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học.
- Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; sắp xếp lại các chức danh theo tiêu chuẩn đúng người, đúng việc, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; bộ phận chuyên môn phải có kế hoạch hoạt động chỉ đạo chuyên môn. Tất cả các kế hoạch của các bộ phận phải được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, kịp thời.
- Trường công khai kế hoạch tuyển sinh, thủ tục hồ sơ xin nhập học, chuyển trường, cách đánh giá xếp loại học sinh, các quy định tài chính của ngành cho cha mẹ học sinh biết, giải quyết kịp thời các thắc mắc, ý kiến của cha mẹ học sinh; phải thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để trường lớp ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao.
- Trong năm học, cán bộ quản lí có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Việc đề cử phải tổ chức công khai, dân chủ và bỏ phiếu tín nhiệm của cơ sở.
- Hằng năm thực hiện công tác đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng đội ngũ có đầy đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức về thái độ tôn trọng, lịch sự đối với nhân dân; vui vẻ, kiên trì giải thích; giải quyết đúng thời gian quy định khi hồ sơ đã đủ thủ tục quy định.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ nhất là trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.
6 . Cải cách tài chính công.
- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
 - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với Chỉ thị 03-CT/TW vế tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng ý thức tự giác thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị trong từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.
7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý cán bộ PMIS, EMIS, V.EMIS cập nhật thông tin trên trang web của Phòng GD&ĐT; trang web của trường.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng theo duy trì, giám sát việc ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Trường Tiểu học Thọ Lộc, yêu cầu các đ/c Cán bộ- giáo viên- nhân viên trong nhà trường nghiêm thực hiện và định kỳ báo cáo về Phòng GD&ĐT (theo cấp học) các mốc thời gian (Quý I trước ngày 20/3; quý II trước ngày 20/6; quý III trước ngày 20/9; cả năm trước ngày 01/12/2016 để Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội./.
 
Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các tổ trưởng CM (để t/h)
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Phạm Mạnh Tạo
 
 
 
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 66
Tháng 09 : 138
Năm 2022 : 7.260