Tuesday, 29/11/2022 - 22:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 

Số:    /KH-THTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

             Thọ Lộc, ngày 18  tháng 02 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
 

 

Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “N âng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường giai đoạn 2013-2016; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2016, Kế hoạch số 8622/KH-SGD&ĐT ngày 27/8/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” ngành GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2013-2016; Kế hoạch số 312/KH-SGD&ĐT ngày 20/01/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền PBGDPL ngành GD&ĐT năm 2016; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phúc Thọ; Kế hoạch số 61/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ năm 2016
Căn cứ tình hình thực tế, Trường Tiểu học Thọ Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2016 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội. 
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh”;
- Chọn lọc hình thức, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học
2. Yêu cầu.
- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật phổ biến GDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình PBGDPL của Thành phố; Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của ngành giai đoạn 2013-2016;
- Các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng;
- Tăng cường PBGDPL gắn với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung
Năm 2016, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục CB, CC,VC, HS về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; luật tổ chức chính quyền địa phương; luật biển Việt Nam; tiếp tục phổ biến Hiến pháp, luật Thủ đô, luật Giáo dục, luật an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản về quy chế dân chủ trong trường học, các văn bản về năm trật tự và văn minh đô thị, phòng chống cháy nổ, phòng chống HIV/AIDS; luật bảo vệ môi trường, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật sát các đối tượng trong trường học
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL;
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa như: tổ chức chuyên đề về Pháp luật, tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;  thông qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh;
- Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; xây dựng tập san; cập nhật thông tin; thiết kế tờ gấp, pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL;
- Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường
- Khuyến khích cán bộ giáo viên sử dụng CNTT tìm kiếm tư liệu và sử dụng Web của trường để thông tin, tuyên truyền.
3. Biện pháp thực hiện
3.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường
Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, quý, học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo;
3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.
          Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên, học sinh; tiếp tục đẩy mạnh phương pháp tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/03/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2013- 2016”; Kế hoạch của ngành GD&ĐT Hà Nội về Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2016 và các văn bản, tài liệu khác liên quan về công tác PBGDPL trong nhà trường;
          Phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL;
          Tăng cường số lượng và chất lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện nhằm phát huy có hiệu quả vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh.
3.3 Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.
           Trong giáo dục nội khóa: chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp theo quy định của Bộ GD&ĐT;
Nghiêm túc triển khai sinh hoạt đầu tuần với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của nhà trường;
           Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường tổ chức các hình thức PBGDPL hiệu quả như: Tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…;
          Thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo niềm tin, vào pháp luật cho học sinh; kịp thời bổ sung kiến thức cho bài học chính khóa, nâng cao chất lượng dạy học;
3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL.
           Khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục Pháp luật cho học sinh
          Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
3.5 Tăng cường đầu tư cung cấp thiết bị, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường.
           Xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền Pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông;  sách hệ thống hóa về Pháp luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên, học sinh;
           Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong thư viện nhà trường. Trong kế hoạch hoạt động của thư viện triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, học sinh;
3.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trong nhà trường.
 Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đoàn thể, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;
          Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức, và cá nhân vào công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.6.  Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá.
          Tiến hành sơ kết, đánh giá định kỳ những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào dịp cuối học kỳ, cuối năm học. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
-  Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên  căn cứ kế hoạch này tham gia học tập, tuyên truyền công tác PBGDPL năm học 2015-2016 đến nhân dân, Cha mẹ học sinh và học sinh.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển  khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật tại , tổ khối và toàn trường; đảm bảo hoạt động quản lý của ngành đúng quy định của pháp luật.
- Tham gia tốt các đợt đào tạo, tập huấn về công tác PBGDPL của ngành theo quy định.
- Các đ/c Tổ trưởng thực hiện báo cáo định kỳ công tác PBGDPL và hiệu trưởng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Trường Tiểu học Thọ Lộc đề nghị các đ/c Cán bộ - giáo viên- nhân viên trong toàn trường nghiêm túc triển khai.
 
 
 
Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các đ/c có liên quan (để th/h);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRUỞNG
 
 
Phạm Mạnh Tạo
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
-------------
Số:      /QĐ-THTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
       Thọ Lộc , ngày      tháng    năm 2016 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban chỉ đạo “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Năm 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
 
            - Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phúc Thọ;
- Căn cứ kế hoạch số 61/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về việc Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ năm 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học 2015-2016.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Chỉ Đạo  “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2016 Trường tiểu học Thọ Lộc gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:
 
1
Ông Phạm Mạnh Tạo
: Hiệu Trưởng
- Trưởng Ban
2
Bà Đào Thị Việt Bắc
: CTCĐ
- Phó Ban
3
Bà Kiều Thị Yến
: Tổng phụ trách Đội
- Phó Ban
4
Bà Hoàng Kim Dung
: Tổ trưởng Tổ 1
- Uỷ viên
5
Bà Kiều Thị Hạnh
: Tổ trưởng Tổ 2
- Uỷ viên
6
Bà Nguyễn Thị Huệ
: Tổ trưởng Tổ 3
- Uỷ viên
7
Bà Đỗ T Thu Viện
: Tổ trưởng Tổ 4
- Uỷ viên
8
Ông Nguyễn Hồng Hùng
: Tổ trưởng Tổ 5
- Uỷ viên
9
Bà Kiều Thị Nhi
: Tổ trưởng Tổ  văn phòng
- Uỷ viên
10
Bà Khuất Thị Nhung
: Bí Thư đoàn
- Uỷ viên
Điều 2. Các Ông ( Bà ) có tên ở điều 1; có trách nhiệm thực hiện kế hoạch triển khai các nội dung về công tác “ Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ” năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 Nơi nhận:
-          Như điều 1;
-      Lưu VT.                                                            
HIỆU TRƯỞNG
 
 
             
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 61
Hôm qua : 200
Tháng 11 : 2.062
Năm 2022 : 11.612